یادم ترا فراموش....

سلام

خانه مان پشت هیچستان یادت هست؟

کلبهء سبز و قشنگ آرزوها ؛ یادت هست؟

من و تو و انبساط رویاء ؛ یادت هست؟

زیر باران با تو رفتن تا ترانه ؛ یادت هست؟

نیمکت چوبی آن خیابان بلند ؛ یادت هست؟

مست از تو بودم ساقی بزمم توبودی........یادت هست؟

تا آسمان تا ستاره تا مهتاب تا شب می رفتم ؛ بهانه ام تو بودی یادت هست؟

روزهای بیقراری در کنار پنجره یادت هست؟

که بیایی یا نیایی می شود از ره بیایی ؛ یادت هست؟

گلبرگ های گل سرخ در باد ؛ یادت هست؟

نامه های عاشقانه ؛ بی بهانه با بهانه یادت هست؟

من بی تو می میرم نرو هامان چطور ؟ یادت هست؟

و تو آن روز زرد رفتی ؛ یادت هست؟

گریه هایم زیر باران یادت هست؟

دستم به دامانت مرو من بی تو می میرم ز غم؛ فریاد من یادت هست؟

کجایی؟ با که هستی ؟ در آغوش کدامین مَرد ِنامردی؟

 مَردم تویی هایی که می گفتی ؛ یادت هست؟

رفتی و من در کوچه های امتداد رسوا شدم ؛ تنها شدم ؛  دور از همه عالم شدم

هیچ شدم ؛  بی خود شدم  ؛ حیران شدم ؛ ؛ ویران شدم ؛ آبادی ام یادت هست؟

یادت هست؟

یادت هست؟

یادت هست؟

پ ن: شده بودی همه دنیام ؛ یادته؟

 

/ 0 نظر / 10 بازدید