خط خطی ..

سلام

دوسه رج تار و رجی پود نقش پیچ در پیچ ِ خاطره ای کبود بین فلس های بود و نبود

بین اینکه آه اگر بیاید و نمی آید

زمهریر یادمان ها ، خط خطی های شبانه ، گریه های کنج ِ دیوار ،

خیره به جادّه های دور ، خاطره می بافم روی دار  ِ کهنهء ِ دل !!

بیچاره دل ...بیچاره دل !!

روزها سرد و تکراری و زرد ، شبها هلهلهء سکوت و درد ، عصیان ؛ قهوه های تلخ !!

همه اش یاد ِ او که رفت ، او که کاش خاطره هایش هم  می رفت ..!

 

پ ن : حال همه ما خوب است امّا تو باور مکن ..!

 

/ 0 نظر / 17 بازدید